Je to nudné, ale nutné...

 

Zásady zpracování osobních údajů zákazníků společnosti

Tiskárna PRATR a.s.

I.

Úvod

 1. Těmito zásadami zpracování osobních údajů zákazníků společnosti Tiskárna PRATR a.s. (dále jen „zásady“) se řídí společnost Tiskárna PRATR a.s. IČ: 27497674, se sídlem Náchodská 524, 541 03 Trutnov, (dále jen „správce“), při zpracování osobních údajů zákazníků, Čímž zajišťuje důvěrnost a bezpečnost těchto osobních údajů.

 1. Tyto zásady byly vypracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

 1. Zákazníkem se pro účely těchto zásad rozumí zákazník Tiskárny PRATR a.s. a mimo jiné i další účastníci (třetí strany) zahrnutí do vzájemné komunikace v rámci elektronických komunikací mezi zákazníkem a správcem.

II.

Zdroje, účel, způsob zpracování osobních údajů

 1. Správce zpracovává následující údaje zákazníků, pro které mu byly zákazníkem osobní údaje předány, a to:

 1. Identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, u podnikatele IČ a DIČ

 2. Adresní údaje – adresa pro doručování, telefonní číslo, e-mailová adresa,

 3. Údaje pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb – číslo účtu, kód banky, IBAN, spojovací číslo SIPO

 4. Údaje nezbytné pro realizaci objednávky zákazníka – specifikace objednávky, adresa dodání, třetí osoby např. externí doprava

 1. Účel zpracovávaných údajů:

 1. Plnění smluvního vztahu (uzavření smlouvy, zaslání nabídky služeb stávajícím zákazníkům, vyřizování reklamací, vyřizování objednávek, vystavení faktur, cenové kalkulace, vymáhání pohledávek, uplatnění práv u soudu, pojišťoven, realizace platby za poskytnuté služby, vrácení přeplatků)

 2. Plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy (zejména daňové povinnosti)

 3. Plnění pro účely ochrany oprávněných zájmů správce (přímý marketing – zasílání obchodních sdělení a nabídek produktů a služeb)

 1. Osobní údaje jsou správcem získávány přímo od zákazníků nebo z veřejně přístupných zdrojů (internet, veřejné rejstříky).

 2. Osobní údaje jsou zpracovány a uschovány strojově prostřednictvím výpočetního hardware a software; v písemné podobě

III.

Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů

V případě, že nepůjde o zpracování osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) až f) GDPR, vyžádá si správce od zákazníka souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud zákazník tento souhlas správci neudělí, nebude správce tyto osobní údaje zákazníka zpracovávat.

IV.

Zpracovatelé osobních údajů

 1. Přístup k osobním údajům zpracovaných správcem mají rovně další subjekty, které zpracovávají osobní údaje pro správce v rámci služeb poskytovaných správci, a jsou tedy ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR zpracovateli osobních údajů. Jedná se o tyto služby: účetní poradenství, vedení účetnictví, vedení mzdové agendy; marketingové služby; právní služby vymáhání pohledávek.

 2. Správce má se všemi subjekty, které zpracovávají osobní údaje zákazníků pro správce uzavřeny smlouvy v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů GDPR a pokud nikoli, jedná se o subjekty, které jsou vázány zákonnou povinností mlčenlivosti.

V.

Předávání osobních údajů do zahraničí

Správce nepředává osobní údaje zákazníků do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím dle čl. 44 až 50 GDPR.

VI.

Doba uchování osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje v datových souborech vymazány a v listinné podobě skartovány.

 2. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů správcem:

 • Uchování osobních údajů u zákazníků, pokud dojde ke splnění veškerých závazků ze strany zákazníka po dobu 3 let ode dne ukončení poslední smlouvy

 • V případě jednání o uzavření smlouvy, ale k uzavření nedošlo, je správce oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od ukončení jednání

 • V případě faktur a jiných daňových dokladů je správce povinen archivovat faktury a jiné daňové doklady 10 let, rovněž smlouvy, na jejichž základě byly faktury vystaveny

 • V případě zákazníků, kteří mají dluh vůči správci, si správce ponechá osobní údaje související s dluhem po celou dobu vymáhání dluhu

 • V případě zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a nabídek služeb poskytovaných správcem, uchovává správce osobní údaje po dobu trvání souhlasu v přímém marketingu

VII.

Práva zákazníků jako subjektů údajů

Zákazník jako subjekt údajů má ohledně ochrany osobních údajů práva, která vyplývají z GDPR, která je oprávněn uplatnit vůči správci:

Právo na přístup k osobním údajům

 • Právo na opravu nepřesných či nepravdivých osobních údajů

 • Právo požadovat vysvětlení (v případě zpracování osobních údajů zákazníka v rozporu s právními předpisy)

 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

 • Právo na výmaz nebo omezení osobních údajů-v případě, že osobní údaje zákazníka již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, má zákazník právo požadovat jejich výmaz

 • Právo na přenositelnost osobních údajů-v případě, že má zákazník zájem na tom, aby správce předal jeho osobní údaje dalšímu subjektu, má právo na přenositelnost. Pokud by však výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nevyhoví správce žádosti

 • Právo vznést námitku-proti zpracování osobních údajů

 • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů-zákazník má právo kdykoliv souhlas odvolat

 1. Při výkonu práv uvedených v předchozím odstavci, mohou zákazníci kontaktovat správce na adrese: Tiskárna PRATR a.s., Náchodská 524, 541 03 Trutnov nebo e-mailovou adresu: pratr@pratr.cz

 2. Na žádosti zákazníků, které se týkají uplatnění práv, bude správce reagovat do 30 dnů ode dne obdržení žádosti. V případě nutnosti je správce oprávněn prodloužit lhůtu nejdéle o 2 měsíce, nutno informovat zákazníka.

VIII.

Bezpečnost zpracování osobních údajů

 1. Společnost se zavazuje chránit osobní údaje zákazníků. K tomu používá bezpečnostní technologie a opatření určených k ochraně informací před neoprávněným přístupem, používáním nebo zveřejněním. Zabezpečení osobních údajů je pravidelně testováno.

 2. Veškeré osobní údaje v elektronické podobě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji nakládat v nezbytném rozsahu.

Tyto zásady zpracování osobních údajů zákazníků společnosti Tiskárna PRATR a.s. nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018.

V Trutnově dne 25.5.2018

Tiskárna PRATR a.s.

Elena Fajfrová

Jednatelka společnosti

Kontakty

Telefon: +420 499 739 611

E-mail: pratr@pratr.cz

Další kontakty...

O firmě

Tiskárna Pratr, a.s.
Náchodská 524
541 03 Trutnov

: 27497674

DIČ: CZ27497674